Tai Jitsu no Nijushio


Tai Jitsu no Nijushiho signifie "Les 24 pas du Tai Jitsu"
Il fait parti des katas supérieurs du Tai Jitsu

Video du kata

Planche du kata


Description du kata


LES KATAS