Tai Jitsu kata Shodan

Kata numéro 1

Tai Jitsu kata shodan signifie "Premier kata de Tai Jitsu"

Présentation du kata: