Tai Jitsu kata Sandan

Tai Jitsu kata shodan signifie "Troisième kata de Tai Jitsu"

Présentation du kata: