Tai Jitsu kata Nidan

Tai Jitsu kata shodan signifie "Second kata de Tai Jitsu"

Présentation du kata: