Tai Jitsu kata Godan

Tai Jitsu kata shodan signifie "Cinquième kata de Tai Jitsu"

Présentation du kata: